Hilde Widerøe Wibe
Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer, som i høringsrunden til forslaget til ny opplæringslov har uttalt seg svært kritisk til deler av lovforslaget, med fokus på den delen av forslaget som omfatter opplæringskontorenes rolle og muligheter.

Deler av forslaget til ny opplærings­lov møter massiv trevare­motstand

Norske Trevarer er krystallklar i sin uttalelse overfor regjeringens utkast til ny opplæringslov, der det blir foreslått at opplæringskontorene fratas mange av sine nåværende oppgaver med å rekruttere og følge opp lærlingene i bedriftene.

Publisert

I lovutkastet foreslår regjeringen å fjerne muligheten for at et opplæringskontor kan være part i lærekontrakten på linje med bedrifter og fylkeskommunen, samt muligheten for at opplæringstilskuddet kan tildeles via et opplæringskontor til bedriften.

– Norsk trevarebransje har rundt 170 lærlinger i sine bedrifter, de fleste er i små og mellomstore bedrifter, og nær sagt alle av dem er via et opplæringskontor, sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe i bransjeforeningen Norske Trevarer.

Frykter konsekvensene

– Vi har fått en massiv storm fra våre medlemsbedrifter som sterkt frykter konsekvensen av at opplæringskontorene ikke lenger skulle kunne være part i lærekontraktene. Bedriftenes unisone tilbakemelding er at med det nye lovforslaget vil det være langt vanskeligere for dem å få lærlinger, samt å ta inn lærlinger, da bedriftene ikke har et apparat for dette hos seg selv.

Opplæringskontorene har ifølge Norske Trevarer spilt en helt avgjørende rolle for at norske trevarebedrifter har kunnet ta imot lærlinger.

– Vi har derfor jobbet mye med å sikre at de bedriftene som ikke har hatt tilknytning til et opplæringskontor samler seg om ett felles opplæringskontor for å sikre at de kommer i posisjon med å få inn lærlinger, sier Widerøe Wibe.

– Bedriftene våre har også lent seg aktivt på det rekrutteringsarbeidet som opplæringskontorene gjør, som sterkt har bidratt til at vi har fått opp utdanningstilbud i fylker hvor det ikke har vært tilbud om snekkerutdanning på flere år.

Blir færre lærlinger

Norske Trevarer påpeker i sin uttalelse i høringsrunden at mange av trevarebedriftene vil ende opp med å ta inn færre lærlinger fordi de ikke har kapasitet til å administrere alt arbeidet rundt lærlingene selv.

– Norske Trevarer mener at det er helt essensielt at opplæringskontorene skal kunne være part i lærekontraktene, og at opplæringskontorene skal få lærlingtilskudd direkte fra fylkeskommunen for de lærlingene som de har på vegne av medlemsbedriftene, slik ordningen er i dag, skriver bransjeforeningen i sin høringsuttalelse, og understreker at dette må forankres i opplæringsloven.

– Som kontraktspart vil opplæringskontoret fortsatt ha et formelt medansvar for lærlingens opplæring. Opplæringskontoret vil sammen med medlemsbedriften ha ansvar for å følge lærlingens opplæringsløp og gjennomføring av utdanningen etter de krav som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi en trygghet for begge parter, både lærling og medlemsbedrift, heter det i Norske Trevarers høringssvar.

Jobber tett med BNL og NHO

Etter høringsrunden skal saken gjennom en grundig prosess i Stortinget, og ikke minst er innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen en viktig del av dette.

– Dette er en svært viktig sak for norsk trevarebransje, og vi jobber tett sammen med BNL og NHO for å fremme våre synspunkter. Vi er forsiktig optimistisk på hva som blir det endelige utfallet i denne saken da vi har fått signaler om at hele opposisjonen støtter oss, som i praksis har flertall på Stortinget. Endelig vedtak vil bli fattet før sommeren, men i forkant av dette er innstillingen fra Utdannings- og forskningskomitéen avgjørende da det vanligvis er førende for Stortingets vedtak. Så denne saken kommer vi til å fortsette å jobbe knallhardt med så lenge det er nødvendig for å sikre flertall for våre synspunkter.

Powered by Labrador CMS