vinnerstol_hitatus.jpg
vinnerstol_hitatus.jpg

Snur vinden nå?

For ikke len­ge si­den pas­ser­te vi høst­jevn­døgn. Det be­tyr at det er like langt til­ba­ke til St. Hans som det er frem til jul. Noen vil nok mene at det er len­ge si­den og len­ge til. Så har da sola snudd og det er lite vi kan gjø­re med det. Si­den sist høst­jevn­døgn har ti­den for man­ge i trevarebransjen vært pre­get av mot­bak­ker og mye mot­vind. Det har vært tøf­fe tak, per­mit­te­rin­ger og an­net uvær for både noen og en­hver. Men er vin­den i ferd med å snu?

Publisert

Kan­skje? I hvert fall er det gle­de­lig at De­sig­ners Sa­tur­day fak­tisk fikk seg en over­ras­kel­se og sat­te pub­li­kums­re­kord i år, det må da være et po­si­tivt tegn. Enda bed­re er det at årets kon­kur­ran­se hand­let nett­opp om hel­tre, og ikke minst at det er en trend at tre og hel­tre er hel­ved, der ute i Eu­ro­pa om da­gen.

Årets vin­ner av stu­dent­pro­sjek­tet er en rik­tig så in­no­va­tiv stol i hel­tre. Det er da i det min­ste et tegn på at vin­den har leet noe.

Noen har også valgt å sat­se i mot­vin­den. Som Nor­ne, og Stu­dio Ha­gen. Der åp­net lan­dets før­s­te show­room med full­ska­la trap­per, og før­s­te dørshowroom ny­lig. For øv­rig star­tet in­ter­iør­ar­ki­tek­ten bak Nor­ne opp sin virk­som­het i år.

I til­legg har de sis­te uke­ne brakt oss over­skrif­ter som ”Full kri­se i vin­ter – full fart i dag” – der 93 av de an­sat­te i Stø­ren Tre­in­du­stri er til­ba­ke på jobb igjen. Ra­dio Vol­da mel­der om at mø­bel­in­du­stri­en i Sunn­mø­re gjen­nom uli­ke til­tak har klart seg så langt i kri­se­ti­den. Noen har til og med sat­set på å ut­vik­le seg i nye ret­nin­ger, Gjersdal Tre­in­du­stri har blant an­net sat­set på trap­per som et til­leggs­pro­dukt – og opp­le­ver suk­sess med det.

Nok en gang ble også Bygg Reis Deg en suk­sess. Den­ne gan­gen tok fle­re fra proffbransjen seg tu­ren, og den røde trå­den i mes­se var klar: Ener­gi og mil­jø­venn­lig­het er det som pre­ger bygg- og in­ter­iør­bran­sjen. Ak­ku­rat det kan tre og trevarebransjen nyte godt av som et mil­jø­venn­lig og na­tur­lig pro­dukt – med gode egen­ska­per.

Det var noen ak­tø­rer fra tre­in­du­stri­en på plass, både le­ve­ran­dø­rer og pro­du­sen­ter. Kjøk­ken- og inn­red­nings­pro­du­sen­te­ne som vi snak­ket med var sær­de­les po­si­ti­ve. En for­tal­te at det sis­te året har vært tøft, men nå be­gyn­ner ord­re­bø­ke­ne å fyl­les opp igjen. Og med et smil om mun­nen for­tel­ler han at de har nå 3 må­ne­ders le­ve­rings­tid på sine pro­duk­ter.

– Jeg bare hå­per at det ikke blir len­ger, leg­ger han fort til.

Det må være med­vind det!

Powered by Labrador CMS