Konkurransemyndighetenes saksbehandling:

24. november 2015 – Konkurransetilsynet mottar melding om AT Skogs oppkjøp av NEG Skog

3. mars 2016 – tilsynet sender partene varsel om at det var aktuelt å stanse oppkjøpet

19. april 2016 – Konkurransetilsynet vedtar å stanse oppkjøpet.

3. mai 2016 – AT Skog påklagde Konkurransetilsynets vedtak

27. mai 2016 – Konkurransetilsynet oversendte klagen til Nærings- og fiskeridepartementet

19. august 2016 – Departementet vedtar å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak om å gripe inn mot AT Skogs oppkjøp av NEG Skog


Kort om partene:

AT Skog SA er et skogsamvirke eid av 7300 andelseiere i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.  AT skog har sitt hovedkontor i Skien og hadde i 2015 51 årsverk. Selskapet opererer i ulike deler og markeder i verdikjeden for skog, hvorav hovedvirksomheten er kjøp og salg av sagtømmer og massevirke. De utfører også driftsoppgaver for skogeierne, herunder hogst, tynning, planting og markberedning. Videre tilbys også tjenester innen skogbruksplanlegging. AT Skog hadde i 2015 en omsetning på omtrent 618 mill. kroner.

NEG Skog AS ble etablert i 2007 og er et heleid datterselskap av NEG AS. Hovedkontoret til NEG Skog er lokalisert i Kristiansand. Selskapet har tre faste ansatte i tillegg til et varierende antall sesongansatte. NEG Skog utfører alle tradisjonelle skogbrukstjenester så som tynning, planting, miljøregistrering, uttak av skogsvirke til bioenergi, hogst / sluttavvirkning, kjøp av tømmer. Omsetningen i 2015 var i underkant av 98 mill. kr.