Skog22 må følges opp

I et brev til landbruks- og matministeren ber Verdikjeden Skog og Tre Regjeringen om å ta initiativ til å gjøre skog- og trenæringen til et strategisk satsingsområde. For å oppnå dette ber samarbeidsgruppen om at det oppnevnes et statssekretærutvalg og en embetsgruppe for å koordinere oppfølgingen av SKOG22.

Publisert

Administrerende direktør Heidi F. Kielland i Treindustrien har skrevet brev til Landbruks- og matministeren på vegne av Verdikjeden Skog og Tre.

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Landsorganisasjonen i Norge, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, Norskog, og NoBio har etablert samarbeidet «Verdikjeden Skog og Tre». – Det har vi gjort for å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden, og for å sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår, skriver samarbeidsgruppen i brevet til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Verdikjeden Skog og Tre vil være en pådriver for å følge opp anbefalingene fra SKOG22.

Verdikjeden Skog og Tre ber Regjeringen ta initiativ til å gjøre skog- og trenæringen til et strategisk satsingsområde. Målet må være å utnytte næringens fantastiske muligheter til å bidra til reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping. – For å lykkes mener vi at næringen må videreutvikles gjennom langsiktig samspill mellom næringens aktører, forsknings-institusjoner, myndigheter og andre sterke næringer i Norge, heter det i brevet.

– Konkret ønsker vi å oppfordre Statsråden om å ta eierskap til en felles oppfølging av SKOG22 gjennom et initiativ til å etablere en arena for regelmessig dialog mellom berørte departementer og aktørene i den skog- og trebaserte verdikjeden. På lignende måte som Regjeringen følger opp andre nasjonale strategiprosesser. Dette for å sikre en god oppfølging av anbefalingene fra SKOG22 og en løpende dialog om hvordan vi i fellesskap kan realisere næringens muligheter.

Samarbeidsgruppen foreslår at det etableres et statssekretærutvalg og en embetsgruppe for å koordinere oppfølgingen av SKOG22. Det gjennomføres møter mellom en utvidet verdikjede (inkl. representasjon fra andre berørte departementer, kunnskapsinstitusjoner, virkemiddelaktører) og Statsråden en gang i halvåret for å rapportere på oppfølgingen av SKOG22 og drøfte aktuelle saker. Dette organet ledes av Statsråden og beholder det etablerte navnet SKOG22. Under et slikt «Topplederforum» etableres det et arbeidsutvalg med representanter fra Verdikjeden Skog og Tre som forbereder møtene og samordner agenda med embetsverket i LMD senest to uker før møte med Statsråden.

Verdikjeden Skog og Tre stiller gjerne opp i et møte for å drøfte videre oppfølging av SKOG22 og redegjøre nærmere for sine tanker.

Powered by Labrador CMS