Kielland, Heidi 600
Kielland, Heidi 600

Treindustrien bidrar til energieffektive og bærekraftige bygg

Klimagassutslippet fra produksjon av dagens bygninger er omtrent like stort som klimagassutslippet fra energibruken i hele byggets levetid. Etter hvert som energimål nås i byggets driftsfase, er det nødvendig å vektlegge hele byggets livsløp for å nå samfunnets klimamålsettinger. Dette skriver bransjeforeningen Treindustrien i et høringssvar til Direktoratet for byggkvalitet.

Publisert

Treindustrien påpeker at regjeringen har forpliktet seg til å nå samme klimamål som EU i 2030. Om byggenæringen skal bidra til måloppnåelse må hele livsløpet for bygg tas i betraktning. Det betyr blant annet at transport, materialbruk og avhending/sanering/gjenvinning av bygg blir relevant, ikke kun drift av bygget.

Treindustrien vil bidra til å nå nasjonale mål både innen energieffektivisering og mer bærekraftige bygg. – Vi støtter også behovet for et enklere og mer effektivt regelverk, skriver administrerende direktør Heidi H. F. Kielland. – For å nå samfunnets mål om å utvikle bærekraftige løsninger blir en helhetstankegang fra myndighetenes side viktig. Treindustrien påpeker at helhetsperspektivet med hensyn til å oppnå klimagevinst på kort og lang sikt, er lite synlig i høringsnotatet.

Bred koordinering nødvendig

Treindustrien fastslår videre at koordinering med andre departementer er nødvendig (f.eks. LMD og OED). Pr. i dag er det store mangler på virkemidler, både i form av lov/forskrift og økonomiske insentiver som muliggjør målet om mer klimavennlige bygg. Regjeringen har utarbeidet flere strategier, eksempelvis BYGG21 og SKOG22 som har klare anbefalinger om tiltak som skal gi økt bærekraft i byggsektoren og i andre næringskjeder.

Regjeringens strategi med tilhørende konkrete anbefalinger må følges opp ved utarbeidelse av nye energikrav til bygg. Det henvises for øvrig til Byggevareforordningen som trådte i kraft 1.7.2013, hvor det også stilles krav til materialenes bærekraftighet.

Internasjonal standardisering og metoder mangler

Forsknings- og forbildeprosjekter har vist at det er mulig å beregne klimagassutslipp fra bygg over livsløpet. Det finnes enkelte verktøy og metoder i dag for å gjøre beregninger, men det mangler standardiserte verktøy og metoder.

Om det skal stilles krav i regelverket knyttet til livsløpsberegninger er det nødvendig å utvikle enkle og pålitelige verktøy og standarder som kan brukes av alle som skal prosjektere og bygge. Deltakelse i norsk og internasjonal standardisering er helt vesentlig.

Myndighetene må ta en aktiv rolle gjennom å utvikle forskrifter slik at nærings- og samfunnsutvikling basert på bærekraftige prinsipper skjer.

Det må utvikles standarder og enkle verktøy slik at alle bedriftene i byggenæringen kan levere bærekraftige bygg for fremtiden. TEK må være en premissleverandør i dette arbeidet. Treindustrien vil fremheve behovet for utøvelse av myndighetsansvar som vektlegger helhetlige løsninger som gir næringen initiativ til utvikling av gode bygg for et bedre samfunn. Treindustrien mener at nye krav til bærekraft, livsløpsvurderinger og total miljøbelastning for hele bygget, også vil medføre kompetanse-utvikling og innovasjon i byggesektoren som fremmer konkurransekraft og næringsutvikling. Man må forberede forskriftsendringene nå samt ta sikte på å nå klimamål i 2020 for å sikre forutsigbarhet.

I høringssvaret fra Treindustrien påpekes det til slutt at etter hvert som energimål nås i byggets driftsfase, er det nødvendig å vektlegge hele byggets livsløp for å nå samfunnets klimamålsettinger. Klimamålene og Regjeringens egne strategier gir forventinger til tiltak og insitament for å redusere klimagassutslippene. Som næringsaktør er vi beredt til innovasjon og tilpasninger for å løse klimautfordringene. For å oppnå resultater forutsettes forutsigbarhet fra myndighetene.

Powered by Labrador CMS