Åsane videregående skole er en av de nominerte
Åsane videregående skole er en av de nominerte

Årets skolebygg:
Utstrakt trebruk hos de nominerte

Nohrcon kårer Årets skolebygg for femte året på rad.

Kåringen av Årets skolebygg er i gang, og Nohrcon har åpnet for stemmegiving på nettsidene sine. Alle innkomne forslag har vært behandlet av en fagjury bestående av eksperter på området, og de nominerte er:

  • Høgskulen på Vestlandet, Bergen
  • Ullerål Skole, Hønefoss
  • Torvbråten Skole, Asker
  • Åsane Vgs, Åsane

Det er mulig å stemme fram til 25. mars, og vinneren kunngjøres den 31. mars.

Nohrcon skriver at de med denne prisen ønsker å rette oppmerksomheten mot dem som har gjort det ekstra godt innen skolebygg, slik at de kan tjene som en inspirasjonskilde for andre.

Informasjon om de nominerte:

Høgskulen på Vestlandet, Bergen

Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet

Campus Kronstad til Høgskulen på Vestlandet er utvidet med en helt bygning. Nybygget omtales som Vestlandets mest moderne undervisningsbygg.

FAKTA

Hvor: Bergen, Campus Kronstad

Type: Høyskole

Byggeform: Nybygg

Ferdig: September 2020

Areal: 14.300 m²

Anleggssum: 532 mio. kr.

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: L2 Arkitekter
Ingeniør: Sweco, Teknisk Bureau, Firesafe
Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør
Landskapsarkitekt: Asplan Viak
Interiørarkitekt: Metropolis arkitektur & design

Utformingen og møbleringen av bygget understøtter nye måter å jobbe og undervise på. For eksempel er auditorier tilrettelagt for streaming og fjernundervisning i tillegg til klassisk undervisning og så er arbeidsplassene til de ansatte utformet som Activity Based Working-areal.

Bygget inneholder undervisnings- og studiearealer for ca. 3.000 studenter og kontorarealer for 300 ansatte samt fellesarealer.

Byggets hovedform dannes av en slank bygningskropp som ligger rundt et indre åpent rom.

Det indre store rom i midten blir med grønt preg og inneholder en innvendig, levende hage med tre store trær og som gir nybygget sitt navn «Edens hage». Denne hagen er byggets store pauseområde og attraksjon. Benker og bord i tilknytning til dette gir møteplasser der det også er mulig å ta med seg mat og drikke fra kaféen.

Alle rom får gode dagslysforhold grunnet henvendelse mot fasade og innvendig atrium med stort overlys.

Første etasje blir en del av byen og høgskolens gulv og plass. Kafé, et åpent studieareal, studenttorg, amfi og grønn hage ligger tett på hverandre nær hovedinngangen.

Mellom 1. etasje og underetasje er det lagt et raust åpent amfi til bruk som daglig møteplass og til større felles møter og fremførelser.

Arealene oppover i etasjene deles av studentene og de ansatte. Her er seminarrommene, lesesaler, grupperom av ulike størrelser og åpne studieplasser for studentene plassert.

Byggets indre blir bestemt av lyse naturmaterialer og myke former som står i kontrast til byggets strenge utvendige uttrykk. I tillegg til fargerike stoffer på møbleringen tar også forskjellige gul-grønnfarger på noen vegger opp naturtemaet fra den innvendige hagen.

Anlegget er sertifisering som BREEAM Excellent og oppnår energikravet ZEB-O-EQ.

Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Høgskulen på Vestlandet, Bergen

Dette sier juryen:

Storslagent atrium over flere etasjer. De organiske formene er spennende og vakre. Bruken av tre gir opplevelse av å være på innsiden av en uthulet og solid bjørkestamme.

I trafikkarealet mot atriet finner man noen fine nisjer og utposinger med sosiale soner for læring og samhandling. Inviterer til at studenter bruker hele bygget med alle sine etasjer og blir værende utover oppsatte forelesninger/undervisning.

Brugerne har været med til at definere behovene. Der er lavet træningsområder til at eksperimentere med forskellige indretninger. Personalearbejdspladserne er funktionsbestemte, hvilket kan være med til at understøtte valg af den pædagogiske indretning.

Ullerål skole, Hønefoss

Ullerål Skole
Ullerål Skole

FAKTA:

Hvor: Hønefoss
Type: Barneskole 1-7.trinn og idrettshall
Byggeform: Ombygg og nybygg

Ferdigstillelse: 2020
Areal (BRA): 9100 m²
Anleggssum: 200 mio. kr.

Byggherre: Ringerike Kommune

Arkitekt: L2 Arkitekter AS

Ingeniør: Will Arentz AS, Erichsen Horgen AS, ECT AS, ÅF Consult AS, Cowi AS, Arkimedum AS, C3BIM

Entreprenør: Betonmast Ringerike AS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim Landskapsarkitekter

Prosjekt-og byggeledelse: P7 Prosjekt

ITB-koordinator byggherre: WSP Norge

Nye Ullerål skole vil bli et samlingssted for idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter for hele bydelen. Prosjektets ambisjon har vært å forsterke stedets kvaliteter samt å skape god kontakt mellom det nye skoleanlegget, det eksisterende bygget og omgivelsene.

Skolebygget er utformet som en åpen U- form med samlingsarena i midten. U- formen er kompakt samtidig som den gir godt med daglys, og den definerer et solrikt og lunt uterom i direkte forlengelse av innvendig samlingsarena.

Alle byggets funksjoner og ganglinjer ligger rundt sentral samlingsarena over 2 plan som derved blir skolens naturlige møteplass. Fast amfi, blackbox, bibliotek og kantine inngår i dette sentralrommet.

Det er lagt opp til en enkel struktur i trinnarealene med store læringsrom og trinntorg langs yttervegger, og med garderober, auditorier, temarom, nisjer og birom i en midtre sone. Trinntorgene er relativt godt skjermet i forhold til ganglinjer, og er tilrettelagt for opphold og variert undervisning med møblering tilpasset elevenes alder.

I eksisterende bygg ligger administrasjon og helseavdeling.

Det er lagt vekt på at skoleanlegget framstår som et nedskalert og lavt volum som tilpasser seg skalaen i området. Eksisterende bygg i 3 etasjer er integrert i skolens «rygg», og den store idrettshallen er senket noe ned i terreng mot nordvest slik at den blir visuelt neddempet.

Ringerike kommune er en av de største skogbrukskommunene i landet, og det har således vært naturlig å vektlegge bruk av mye trematerialer i prosjektet, både innvendig og utvendig, samtidig som det har vært viktig å finne materialer som er robuste over tid og krever begrenset med vedlikehold.

Bygget er sertifisert som Breeam Good.

Utomhusplanen tar utgangspunkt i tomtens kvaliteter, og har fokus på grønne kvaliteter, variert terreng og mangfoldig lek.

Ullerål Skole
Ullerål Skole

Dette sier juryen:

Der er fine varierede læringsmiljøer både ude og inde. Basismiljøerne er åbne og transparente, og virker meget inspirerende og varme.

Grønt og variert uteområde som inviterer til lek, bevegelse og fysisk fostring.

Varierte læringsarealer som innbyr til at elevene kan finne sitt sted. Her kan ulike læringsaktiviteter foregå i trinnarealene til samme tid. Det gir rom for at tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak kan foregå innenfor fellesskapet og ikke i form av segregerende tiltak utenfor klasserommet.Varierte læringsarealer som innbyr til at elevene kan finne sitt sted.

Torvbråten skole, Asker

Torvbråten Skole
Torvbråten Skole

FAKTA:

Hvor: Slemmestad, Asker kommune

Type: Barneskole med flerbrukshall

Byggeform: Nybygg

Ferdigstillelse: Desember 2020

Areal: 6700 m²

Anleggssum: 189 mio. kr.  

Byggherre: Asker kommune

Arkitekt: LINK Arkitektur

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Ingeniør: Multiconsult, WSP, GK, FIVE, COWI, Brekke & Strand

KU/Byggeledelse: Roar Jørgensen

Torvbråten skole er en skole med svært høye miljøambisjoner. Det er et pionerprosjekt som setter søkelyset på hvordan fremtidens bygninger kan utformes, konstrueres og drives for å forbedre menneskers livskvalitet og samtidig ivareta en bærekraftig utvikling.

Torvbråten skole fokuserer både på sosial bæredyktighet og miljøriktig arkitektur. Dens form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk og klimagassutslipp, men også et menneskelig behov.

Skolen består av to fløyer og en flerbrukshall som er bundet sammen av en felles kjerne. Kjernen er å betrakte som skolens hjerterom. Et naturlig og pulserende senter med kommunikasjonsårer ut til byggets resterende arealer, samt en tydelig transparent hovedkommunikasjonsåre som bringer elever og lærere tett mot de omgivende naturområdene.

Rundt bygningskroppen slynger det seg et bånd som tar opp storlandskapets myke former og danner byggets viktigste arkitektoniske kjennetegn. Båndet skaper sammen med takutstikk overdekte uteoppholdsarealer som skjermer mot sol, regn og vind. Båndet innehar mange funksjoner, men den viktigste funksjonen er at det forankrer skolen til naturen og blir en identitetsbærer for nærområdet.

Skolebygget er Norges andre Svanemerkede skolebygg. Dette betyr blant annet at skolen er bygd uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlig for miljøet eller menneskers helse.

Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. De interne rommene er utformet med utstrakt bruk av eksponert massivtre. Dette gir lune og behagelige læringsarealer, samt at treets pustende egenskaper bidrar til et stabilt inneklima.

Orienterbarhet og oversiktlighet har vært viktig for å skape trygghet og sikkerhet både utvendig og innvendig. Lys, utblikk og lange siktlinjer er satt i fokus. De interne rommene, med nærhet til natur, stimulerer sanser og vekker følelser. Dette er rom som legger til rette for mangfold, tilgjengelighet, utfoldelse og læring.

Torvbråten Skole
Torvbråten Skole

Dette sier juryen:

Der er tænkt meget på indeklima ved valg af materialer og bygningens konstruktion.

Skolebygget er Svanemerket, massivtre med passivhusstandard, fossilfri byggeplass og generelt kraftig fokus på miljø og bærekraft i bygging og videre drift av bygget.

Spennende og vakkert skolebygg med sin organiske form og vakre trefasade. Interessant at man har valgt å legge uteområder som lyst og romslig hjerte som binder øvrige funksjoner sammen. Inviterer til at elever og lærere kan ta det i bruk som en læringsareal og oppholdsarel i skoletiden og SFO-tiden.

Åsane videregående skole, Åsane

Åsane videregående skole
Åsane videregående skole

FAKTA:

Hvor: Bergen kommune (skoledel) og Vestland fylkeskommune (kulturdel).

Type: Åsane videregående skole, kulturhus og bibliotek

Byggeform: Nybygg

Ferdigstilt: August 2020

Areal: 26.700 m²

Anleggssum: 880 mio.

Byggherre: Bergen kommune og Vestland fylkeskommune

Arkitekt: HLM Arkitektur og B+B Arkitekter

Totalrådgiver: Multiconsult

Entreprenør: Constructa Entreprenør AS

Landskaptarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Nye Åsane videregående skole skal speile satsningen på fremtidens yrkesopplæring og fremstå som et signalbygg for yrkesfagene. Sammen med Åsane kulturhus skal bygget bli en motor for å videreutvikle et levende, miljøvennlig og aktivt bydelsentrum.

Utformingen av kulturhus og skole er delt opp i flere bygningskropper med ulike høyder og variert materialbruk.

Organisereringen av anlegget gir aktive første etasjer som knytter bygget til sine omgivelser. Det er lagt vekt på å legge store åpne rom-soner vendt ut mot omgivelsene, slik at livet i huset eksponeres og inviterer forbipasserende inn i huset.

En viktig del av fellesarealene er et stort innvendig torg med amfi og atrium. Fra torget er det atkomst til resten av bygget, både til skoledel og kulturdelen og biblioteket. Atriet går over fire etasjer og har glasstak. I atriet er det gangbruer og trapper. Kantinen og kafe ligger i torget.

Kulturdelen av bygget er planlagt som en arena der elever, pensjonister, barnehagebarn, kunstinteresserte, bibliotekbrukere, kulturinteresserte, kulturskoleelever, lag og foreninger møtes. Et hus for alle.

Skolen er samlet i 3 og 4 etasje, med innskårne terrasser som skalerer ned volumet og gir gode proporsjoner.

Den utvendig material og fargepaletten er valgt for å tydeliggjøre de ulike virksomhetene i bygget. De store dobbeltøye glassfasadene, sammen med gulleloksert aluminium fremhever hovedinngang, bibliotek og kulturhuset. Verkstedene er kledd med mørk bestandig tegl og skolen kroner på toppen i 3 og 4 etasje med et mykere tre utrykk.

Innvendig er det en behersket materialpalett i betong, tre og svarte absorbentplater. Det har vært viktig å fremheve kultursalene, kontrasten mellom røff betong og tre innslag både på vegger, kunst og i himling.

Bygget er et passivhus med BREEAM Excellent klassifisering.

Åsane videregående skole
Åsane videregående skole

Dette sier juryen:

Flott nærmiljøanlegg. Rikt anlegg med tanke på stedsutvikling med kino, kulturliv, bibliotek. Inkluderende bygg som rommer vgs, voksenopplæring og undervisning av innsatte i fengsel. Elegant og lekent inngagsparti med fint integrert og plassert kunst ("bien").

BREAM-Exelent med mye synlig tre - vakkert og trolig en bidragsyter til godt inneklima.

Lyse og vennlige fellesarealer og et folkebibliotek som åpnes mot lokalsamfunnet. Møteplasser for læring og sosialisering i fellesarealer. Bruk av treverk og jordfarger skaper tiltalende rom.

Les mer på nettsidene til Nohrcon

(Pressemelding)

Tidligere vinnere av prisen Årets skolebygg:

2020: Steinkjær Skole, Steinkjær Kommune

2019: Bjørlien Skole, Vestby Kommune

2018: Spetalen skole, Råde kommune

2017: Bø skole, Hå kommune

Powered by Labrador CMS